Stanovy Akvarteta

Stanovy  spolku – Akvarteto z.s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Název: Akvarteto z.s.

Akvarteto z.s. (dále jen „Akvarteto“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/3023 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek sídlí v ulici Bočkova č.p. 257, 593 01 Bystřice n.P.

Čl. 2

Charakter spolku

Akvarteto je dobrovolným, nezávislým a neziskovým svazem neprofesionálních i profesionálních hudebníků, učitelů hudby, dětských hudebníků, jejich rodičů a zákonných zástupců, stejně tak i jejich přátel a příznivců. Veškerá činnost členů v rámci aktivit spolku je dobrovolná a bezúplatná.

Cílem Akvarteta je podporovat a rozvíjet muzikalitu svých členů prostřednictvím rodinného muzicírování neprofesionálních i profesionálních hudebníků, organizovat veřejné komorní i orchestrální koncerty s přizvanými profesionály a sdružovat hudební komunity více měst.

Čl. 3

Základní účely Akvarteta

Základními účely spolku jsou:

 1. rozvoj muzikality našich členů
 2. rozvoj kolektivních i individuálních hudebních dovedností
 3. podpora tradice rodinného muzicírování v našem městě
 4. spojování hudebních amatérů s hudebníky profesionály
 5. organizace a pořádání veřejných koncertů klasické a duchovní hudby
 6. organizace hudebních festivalů a workshopů
 7. spolupráce se základními uměleckými školami

Čl. 4

Členství v Akvartetu

Členem Akvarteta se může stát fyzická, zletilá i nezletilá osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a prokáže umění hry na hudební nástroj, nebo chce Akvartetu pomáhat organizačně, v jiné umělecké disciplíně nebo administrativně. Členství vzniká přizváním zájemce o členství Uměleckou radou Akvarteta. Pokud je zájemce o členství nezletilá osoba, musí s jejím členstvím písemně souhlasit její zákonný zástupce.

Členové Akvarteta mají základní právo na informace o činnosti a hospodaření spolku. Dále mají právo se aktivně podílet na zkouškách, přípravě a organizaci zkouškových sezón. Členové mají též právo účastnit se schůzi Výboru a Umělecké rady Akvarteta, volit a být volen do orgánů Akvarteta, podávat náměty, připomínky, návrhy a stížnosti ohledně činnosti Akvarteta.

Ze členství v Akvartetu neplynou žádné povinnosti. Členové se na aktivitách Akvarteta podílí především na bázi vzájemné důvěry.

Čl. 5

 Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena nebo jeho zákonného zástupce o ukončení členství. Otázky související se členstvím se dále projednávají společně na schůzi Výboru a Umělecké rady Akvarteta. Výbor Akvarteta může členství kteréhokoliv člena po dohodě ukončit.

Čl. 6

Orgány Akvarteta

Orgány Akvarteta jsou Umělecká rada a Výbor. Umělecká rada Akvarteta je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor je nejvyšším orgánem spolku.

Umělecká rada

Umělecká rada je Výborem volený tříčlenný statutární orgán Akvarteta a jedná za Akvarteto ve všech věcech. Jednotliví členové Umělecké rady jsou oprávnění za Akvarteto jednat jednotlivě.

Členy Umělecké rady mohou být zletilí a právních úkonů způsobilí členové Akvarteta. Umělecká rada může přijímat rozhodnutí, zúčastní-li se její schůze alespoň dva její členové. Funkční období člena Umělecké rady je čtyřleté. Umělecká rada se schází nejméně jednou ročně, aby:

 1. zvolila předsedajícho a zapisovatele schůze
 2. schválil stanovy či případné změny stanov
 3. připravila zprávu o proběhlé zkouškové sezóně
 4. navrhla Výboru repertoár na další zkouškovou sezónu
 5. navrhla Výboru personální složení hudebních souborů
 6. navrhla Výboru přijímání nových členů nebo jejich vyloučení
 7. rozhodla o svolání Výboru
 8. nominovala dirigenta nebo sólistu pro připravované hudební projekty

Z každého jednání Umělecké rady se pořizuje zápis v elektronické podobě na spolkovém webu Akvarteta v sekci webu dostupném členům Akvarteta. Pokud byly předmětem jednání důležité body jako zejména změna stanov nebo výdaje nad 5000.- Kč, zápis se vytiskne a schválení usnesení textu zápisu potvrzují podpisy všech zúčastněných členů Umělecké rady.

Výbor

Výbor Akvarteta je schůzí členů Akvarteta. Výbor může přijímat rozhodnutí, zúčastní-li se jej nejméně tři členové Akvarteta, z nichž alespoň jeden je člen Umělecké rady. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Umělecké rady je Výbor povinný v co nejkratší době zvolit do Umělecké rady jiného člena.

Výbor Akvarteta se schází nejméně jednou ročně, aby:

 1. zvolil předsedajícho a zapisovatele schůze
 2. kontroloval a schválil zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za předcházející zkouškovou sezónu
 3. schválil návrhy Umělecké rady týkající se členů a plánů na příští zkouškové sezóny
 4. volil a odvolával členy Umělecké rady
 5. volil a odvolával pokladníka spolku
 6. projednával návrhy, náměty a stížnosti členů spolku

Z každého jednání Výboru se pořizuje zápis zápis v elektronické podobě na spolkovém webu Akvarteta v sekci webu dostupném členům Akvarteta. Pokud byly předmětem jednání důležité body jako zejména volby do Umělecké rady nebo odvolání člena Umělecké rady, zápis se vytiskne a schválení usnesení textu potvrzuje podpis předsedajícího a zapisovatele jednání Výboru.

Sloučené schůze Výboru a Umělecké rady Akvarteta

Schůze Umělecké rady Akvarteta a Výboru Akvarteta lze slučovat v případě, že se takové schůze zůčastní alespoň nejméně čtyři členové Akvarteta, z nichž alespoň dva jsou členové Umělecké rady. Sloučené schůze pak sdílí jednoho předsedajícího či zapisovatele schůze.

Čl. 7

Hospodaření Akvarteta

 1. Akvarteto hospodaří s prostředky získanými granty a připadnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.
 2. Využití finančních prostředků je v maximální míře určeno přípravě a realizaci plánovaných akcí spolku a pro nutnou výbavu a provoz spolkové zkušebny.
 3. Dalšími příjmy Akvarteta mohou být prostředky získané z akcí pořádaných Akvartetem ve smyslu jeho cílů činnosti dle stanov.
 4. Zpráva o hospodaření Akvarteta je statutárním orgánem Akvareta předložena vždy po ukončení zkouškové sezóny, minimálně však jednou ročně Výboru Akvarteta.
 5. Jednotliví členové Akvarteta neodpovídají za závazky Akvarteta.
 6. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci přednostně nabídnut donorům Akvarteta, v případě nezájmu je předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito ustanoveními se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Znění stanov přijaté jednáním Umělecké rady Akvarteta nabylo platnosti a zároveň účinnosti schválením usnesení jednání, tj. dnem 23. září 2019.

Vanda Teocharisová, členka umělecké rady

Pavla Kunovská, členka umělecké rady

Kateřina Rossí, členka umělecké rady

Bystřice nad Pernštejnem dne 23. září 2019

Verze stanov pro tisk: stanovy